“Alak” erke­ğin sper­miyle döl­len­miş dişi yumur­ta­dan bir hafta zar­fında olu­şan hücre top­lu­lu­ğu­nun rahim cida­rına ası­lıp gömül­müş şekli demektir.

Riva­yete Göre Alak sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 19 âyet­tir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” keli­me­sin­den almıştır.

(Ayet 1,2.) Yara­tan Rab­bi­nin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı.

Alak”, yahut “alaka”, erke­ğin sper­miyle döl­len­miş dişi yumur­ta­dan bir hafta zar­fında olu­şan hücre top­lu­lu­ğu­nun rahim cida­rına ası­lıp gömül­müş şekli demek­tir. Ceni­nin ana rah­minde geçir­diği evre­ler ile ilgili ola­rak Hac sûre­si­nin 5. ve Mü’minûn sûre­si­nin 14. âye­tine bakınız.

(Ayet 4,5.) O, kalemle yaz­mayı öğre­ten­dir, insana bil­me­di­ğini öğretendir.

Bu ilk beş âyet, Hz. Pey­gam­ber, Hira mağa­ra­sında iken Cebrail’in ilk getir­diği âyet­ler­dir. Bu âyet­le­rin inme­sin­den sonra vahiy bir süre kesil­mişti ki bu süreye “fet­ret dönemi” denir. Daha sonra Müd­des­sir sûre­si­nin inme­siyle fet­ret dönemi sona ermiştir.

(Ayet 9,10.) Sen, namaz kıl­dı­ğında kulu (bun­dan) engel­le­yeni gör­dün mü?

Ebu Cehil, “Andol­sun, eğer Muhammed’in namaz kıl­dı­ğını görür­sem onun boy­nunu eze­ce­ğim” demiş ve bir gün bu dedi­ğini yap­maya kal­kış­mıştı. Fakat Hz. Pey­gam­be­rin yanına gel­di­ğinde düşün­dü­ğünü ger­çek­leş­ti­re­me­den tit­re­ye­rek kor­kuyla kaç­mıştı. Âyet­ler bu olaya ve Hz. Peygamber’in ilâhi koruma altında oldu­ğuna işa­ret etmektedir.

Alak Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli Alak sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives