” Fatiha ” Açı­lış, açan, özet­le­yen, baş­lan­gıç anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Fatiha sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. Yedi âyet­tir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “baş­lan­gıç” anla­mına “Fâtiha” adını almış­tır. Sûre­nin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tek­rar­la­nan yedi âyet)( “Tek­rar­la­nan yedi âyet” ile ilgili ola­rak bakı­nız: Hicr sûresi, âyet, 87. ), “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât”(Salât, namaz demek­tir. Hz.Peygamber, namaz açı­sın­dan Fâtiha sûresi’nin öne­mini vur­gu­la­mak için; “Hiç­bir namaz Fâtiha’sız tamam olmaz” buyur­muş­tur. Namaz ile adeta özdeş­le­şen sûreye, bu açı­dan “salât” (namaz) adı veril­miş­tir.) gibi başka adları da vardır.

Kuran’ın içer­diği esas­lar öz ola­rak Fâtiha’da var­dır. Zira övgü ve yücel­til­meye layık bir tek Allah’ın var­lığı, onun haki­mi­yeti, tek mabut oluşu, kul­lu­ğun ancak ona yapı­lıp ondan yar­dım iste­ne­ceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir.

Fâtiha sûresi aynı zamanda baş­tan başa eşsiz güzel­likte bir dua, bir yakarıştır.

 

( Ayet 1. ) Bismillahirrahmânirrahîm.

Bes­mele, Neml sûresi’nde müs­ta­kil bir âyet ola­rak yer alır­ken (27/30), Tevbe sûresi hariç Kur’an’ın her sûre­si­nin başında da bulun­mak­ta­dır. Fâtiha sûre­si­nin başın­daki bes­mele, bir görüşe göre, sûre­nin birinci ayeti sayıl­ma­yıp, son âyet iki âyet ola­rak kabul edil­mek­te­dir. “Rah­mân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” şek­linde ter­cüme ede­bi­le­ce­ği­miz bes­me­leyi, aslî ifa­desi ile oku­yup öylece koru­mak uygun olur. Zira Bes­mele, tıpkı ezan ve selam gibi, tüm müs­lü­man­lar ara­sında ortak bir mesaj nite­liği taşımaktadır.

( Ayet 2, 3, 4. ) Hamd

Hamd, tüm var­lık­ları nimet­len­di­ren son­suz kud­ret sahibi Allah’ı yüceltme ifa­de­si­dir. Hamd eden insan, Allah’ın nimet­le­rine konu oluşu bakı­mın­dan değil, Allah’ın tüm insan­ları nimet­len­di­rici bir konumda oluşu açı­sın­dan ona hamd eder. Bu iti­barla belli bir nimet bir insana ulaşsa da ulaş­masa da, o insan Allah’a hamd eder. Allah’tan başka, mut­lak anlamda nimet verecek hiç­bir var­lık bulun­ma­dığı için, hamde layık tek var­lık da Allah’tır.

( Ayet 2, 3, 4. ) , Âlem­le­rin Rabbi

Rab, “Var­lık­ları yara­tan, tüm ihti­yaç­la­rını kar­şı­la­ya­rak onları kademe kademe geliş­ti­rip olgun­luğa ulaş­tı­ran Allah” demektir.

( Ayet 2, 3, 4. ) , Rahmân

Rah­mân, “Rah­meti çok”, “çok mer­ha­metli”, “son­suz mer­ha­metli” anlam­la­rında, sadece Allah için kul­la­nı­lan sıfat-isimdir. Tam bir Türkçe kar­şı­lığı yok­tur. Mü’min olsun, kafir olsun; iyi olsun kötü olsun, her­kes “Rahmân”ın ifade ettiği rah­me­tin kap­sa­mın­da­dır. Var­lık­lar da bu rah­met ve mer­ha­me­tin eseri ola­rak var olmuş­lar ve var­lık­la­rını da yine bu sayede sürdürmektedirler.

 ( Ayet 2, 3, 4. ) , Rahîm

Rahîm” keli­mesi de, “Rah­mân” gibi Allah Teâlâ’nın sıfat­la­rın­dan biri­dir. Aynı şekilde, “rah­meti çok”, “çok mer­ha­metli”, “son­suz mer­ha­metli” anlam­la­rını taşır. Ancak “Rah­mân”, Allah Teâlâya has bir sıfat-isim iken, “Rahîm” insan­lar için de kul­la­nı­la­bi­lir. Nite­kim Tevbe sûresi 128.âyette bu sıfat Hz.Peygamber için de kullanılmıştır.

Fatiha Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Fatiha sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 1. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 1. Cüz indir.

 

5 Responses to “Fatiha Suresi Meali”

 • Allah razı olsun ayetl­rei yapan­lara emeği ğeçen­lere güzel idare eder

 • mehmet köylü

  Allah’ın kela­mını sizin say­fa­nız dan din­li­yor­dum ama rant bur da da ağır bastı Allah bir gün kendi kela­mı­nın kul­la­rına ulaş­ma­sını engel­le­yen bu insan­lar­dan hesap sorar

 • nihat tokatli

  Sayın Yaşar Nuri hocam;Senden Allah razı olsun.

 • fatma özrendeci

  SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ;
  KURANI DİNLERKEN LÜTFEN ARAYA REKLAM KOYMAYINIZ. BAŞLARDA VEYA SONLARDA REKLAM OLMASINDA SAKINCA YOK. AMA KURAN İLAHİ BİR HİTAPTIR VE REKLAMLA KESİNTİYE UĞRAMASI DOĞRU DEĞİLDİR. YETKİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives