“Kasas” Pey­gam­ber­le­rin Hayat hika­ye­leri anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Kasas sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 88 âyet­tir. Sûre adını, 25. âyette geçen “el-Kasas” keli­me­sin­den almış­tır. Kasas, kıs­sa­lar anla­mında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olay­lar için kul­la­nı­lır. Sûrede baş­lıca Hz. Mûsâ’nın çocuk­lu­ğunu, pey­gam­ber olu­şunu, Muse­vi­leri Mısır’dan çıkar­ma­sını ve Fira­vun ile ordu­su­nun boğul­ma­sını kap­sa­yan süreç anla­tıl­mak­ta­dır. Ayrıca küfre sap­la­nıp maddi ser­vet ve kud­rete bel bağ­la­ma­nın kötü akı­be­tini vur­gu­la­mak üzere Kârûn kıs­sa­sına yer verilmektedir.

 

( Ayet 1. ) Tâ-Sîn-Mîm.

Bu harf­lerle ilgili ola­rak Bakara sûre­si­nin ilk âye­ti­nin dip­no­tuna bakınız.

( Ayet 15. ) Mûsâ hal­kın haber­siz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tara­fın­dan, diğeri düş­manı tara­fın­dan; kavga eden iki adam gördü. Kendi tara­fın­dan olan, düş­ma­nına karşı ondan yar­dım istedi. Mûsâ da ona bir yum­ruk indi­rip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şey­ta­nın işi­dir. O ger­çek­ten apa­çık bir sap­tı­rıcı düş­man­dır” dedi.

Konu ile ilgili ola­rak ayrıca bakı­nız: Şuarâ sûresi, âyet, 19,20.

( Ayet 29. ) Mûsâ süreyi tamam­la­yıp aile­siyle yola çıkınca, Tûr tara­fında bir ateş gör­müş ve aile­sine, “Siz burada kalın, ben bir ateş gör­düm, (oraya gidi­yo­rum). Uma­rım ora­dan size bir haber ya da ısın­ma­nız için ateş­ten bir kor geti­ri­rim” dedi.

Hz.Mûsâ’nın Mısır yol­cu­luğu sıra­sında yaşa­dığı olay­lar için ayrıca bakı­nız: Tâ-Hâ sûresi, âyet, 9–48.

( Ayet 44. ) Ey Muham­med! Mûsâ’ya o emri ver­di­ği­miz zaman sen (vadi­nin) batı tara­fında değil­din. (O olayı) gören­ler­den de değildin.

Âyette geçen “emir” için bakı­nız: Naziât sûresi, âyet, 16–19.

( Ayet 85. ) Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüp­he­siz seni dönü­lecek bir yere dön­dü­re­cek­tir. De ki: “Rab­bim hida­yetle geleni ve apa­çık bir sapık­lık içinde olanı daha iyi bilir.”

Bu âye­tin Mekke ile Medine ara­sında hic­ret sıra­sında indiği riva­yet edil­miş­tir. Buna göre Hz. Peygamber’e, müş­rik­ler tara­fın­dan çıka­rıl­dığı Mekke’ye tek­rar döne­ceği haber veril­miş olmak­ta­dır. “Dönü­lecek yer”, “ahi­rette en yük­sek makam” şek­linde de yorumlanmıştır.

Kasas Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Kasas sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 20. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 20. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives