“Duhan” Duman, sis anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Duhan sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 59 âyet­tir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” keli­me­sin­den almış­tır. Duhan, duman demek­tir. Sûrede baş­lıca, Kur’an’ın indi­ri­lişi, müş­rik­le­rin ona karşı tutumu, Fira­vun ve hal­kı­nın baş­la­rına gelen azap­lar, Kureyş’in Hz. Pey­gam­beri yalan­la­ması, iyi­le­rin ve kötü­le­rin kar­şı­la­şa­cak­ları akı­bet konu edilmektedir.

( Ayet 1. ) Hâ Mîm.

Bu harf­ler için Bakara sure­si­nin ilk âye­ti­nin dip­no­tuna bakınız.

( Ayet 2, 3. ) Apa­çık olan Kitab’a andol­sun ki, biz onu mübâ­rek bir gecede indir­dik. Şüp­he­siz biz insan­ları uyarmaktayız.

İslâm bil­gin­le­ri­nin çoğun­lu­ğuna göre, âyette sözü edi­len müba­rek gece Kadir Gecesi’dir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in indi­ril­meye baş­la­dığı gece­nin Kadir Gecesi olduğu Bakara sûre­si­nin 185. âye­tinde işa­ret yoluyla ve Kadir sûre­si­nin 1. âye­tinde açıkça belirtilmiştir.

( Ayet 10. ) Göğün açık bir duman geti­re­ceği günü bekle.

Tef­sir bil­gin­le­ri­nin çoğun­luğu bu duma­nın, kıya­me­tin ala­met­le­rin­den biri ola­rak göğü kap­la­ya­cak olan duman oldu­ğunu ifade etmişlerdir.

( Ayet 24. ) “Denizi açık halde bırak.” Çünkü onlar boğu­la­cak bir ordudur.

Şuarâ sûresi, âyet, 63 ve Tâ-Hâ sûresi, âyet, 77’de de ifade edil­diği üzere Hz. Mûsâ Allah’ın emri üze­rine asa­sıyla denize vur­muş ve böy­lece geçe­cek­leri uygun bir yol açıl­mıştı. Bu âyette Hz. Mûsâ’ya, kar­şıya geç­tik­ten sonra açı­lan bu yolu kapat­ma­ması emre­dil­mek­te­dir. Çünkü onları takip eden Fira­vun ve arka­daş­ları bu yola girecek ve deni­zin kapan­ma­sıyla boğulacaklardır.

( Ayet 37. ) Bun­lar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ile onlar­dan önce­ki­ler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

Tübba”, Yemen hüküm­dar­la­rına veri­len addır.

Duhan Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Duhan sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 25. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli bedava 25. Cüz indir.

 

none