“Gaşiye”  Kap­la­yan anlamındadır..

Riva­yete Göre Ğaşiye sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 26 âyet­tir. Sûre adını, birinci âyet­teki “el-Gâşiye” keli­me­sin­den almış­tır. Ğâşiye, kap­la­yıp bürü­yen demektir..

 

Gaşiye Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli gaşiye sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

none