“Leyl”  Gece anlamındadır..

Riva­yete Göre Leyl sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 21 âyet­tir. Leyl, gece demektir

(Ayet 19, 20 ) O, hiç kim­seye kar­şı­lık bek­le­ye­rek iyi­lik yapmaz.(Yaptığı iyi­liği) Ancak yüce Rab­bi­nin rıza­sını iste­diği için (yapar).

Riva­yete göre, Hz. Ebu­be­kir, Bilâl-i Habeşî’yi efen­di­sin­den satın alıp hür­ri­ye­tine kavuş­tu­runca müş­rik­ler, “Ebu­be­kir Bilâl’den gör­düğü bir iyi­lik kar­şı­lı­ğında onu âzâd etti” demiş­lerdi. Bu âyet­ler işte bu olay üze­rine inmiştir.

Leyl Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli leyl sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

none