“Mülk” Yöne­tim anlamındadır..

Riva­yete Göre Mülk sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 30 âyet­tir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” keli­me­sin­den almış­tır. Sûrede baş­lıca, Allah’ın aza­meti, Allah’ın bir­li­ği­nin delil­leri ve öldük­ten sonra diril­meyi inkar eden­le­rin akı­bet­leri konu edilmektedir.

( Ayet 5. ) Andol­sun biz, en yakın göğü kan­dil­lerle donat­tık. Onları şey­tan­lara atı­lan taş­lar yap­tık ve (ahi­rette de) onlara alevli ateş aza­bını hazırladık.

Yıl­dız­la­rın şey­tan­lara atı­lan taş­lar yapıl­ması ile, ya mahi­ye­tini yal­nızca Allah’ın bil­diği bir şekilde şey­tan­la­rın taş­lan­ması kas­te­dil­mekte ya da, insan­lar­dan şey­tani özel­lik­ler taşı­yan ve yıl­dız­lara bakıp gayb­den haber veri­yor­muş gibi insan­ları bir takım yalan­larla, saçma-sapan şey­lerle kan­dır­maya çalı­şan fal­cı­la­rın ve kahin­le­rin hiç­bir bil­giye dayan­ma­yan atıp tut­ma­la­rına işa­ret edil­mek­te­dir. Ayrıca bakı­nız: Hicr sûresi, âyet,15–16; Sâf­fât sûresi, âyet, 6–10.

Mülk Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli Mülk sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 29. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 29. Cüz indir.

 

one