“Vakıa” Olan olay anlamındadır..

Riva­yete Göre Vakıa sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 96 âyet­tir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” keli­me­sin­den almış­tır. Vâkı’a, ger­çek­le­şen, mey­dana gelen olay demek­tir. Burada kıya­meti ifade etmek­te­dir. Sûrede baş­lıca, kıya­me­tin kop­ma­sın­dan önceki ve son­raki deh­şetli hal­ler ve insan­la­rın amel­le­rine göre içinde yer ala­cağı grup­lar konu edilmektedir.

 

( Ayet 8. ) O, ilk ve son­dur. Zâhir ve Bâtın’dır.

Bu âyet “Def­ter­leri sağ tara­fın­dan veri­len­ler var ya, ne mutlu kim­se­ler­dir amel def­ter­leri sağ tara­fın­dan veri­len­ler”, şek­linde de ter­cüme edilebilir.

( Ayet 9. ) Kötü­lüğe batan­lara gelince; ne mut­suz kimselerdir!

Bu âyet, “Amel def­ter­leri sol­dan veri­len­ler var ya, ne mut­suz kim­se­ler­dir amel def­ter­leri sol­dan veri­len­ler!” şek­linde de ter­cüme edilebilir.

( Ayet 28 ) (Onlar), diken­siz sidir ağaç­ları ve mey­ve­leri küme küme dizili muz ağaç­ları,

Sidr” Ara­bis­tan kirazı diye bili­nen dikenli bir meyve ağa­cı­dır. Kur’an, cen­net­teki sid­rin dikenli olma­dı­ğını açıklamaktadır.

Vakıa Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Vakıa sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 27. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 27. Cüz indir.

 

none