“Yasin” Ya ve Sin Harf­leri anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Yasin sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 83 âyet­tir. Sûre, adını ilk âyeti oluş­tu­ran “Yâ-Sîn” harf­le­rin­den almış­tır. Sûrede baş­lıca insa­nın ahlakî sorum­lu­luk­ları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalan­la­yan Kureyş kabi­lesi, Antakya hal­kına gön­de­ri­len pey­gam­ber­ler, Allah’ın bir­li­ğini ve kud­re­tini gös­te­ren delil­ler, öldük­ten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.

( Ayet 1. ) Yâ Sîn.

Bu harf­lerle ilgili ola­rak Bakara sûre­si­nin ilk âye­ti­nin dip­no­tuna bakınız.

( Ayet 34, 35. ) Mey­ve­le­rin­den yesin­ler diye biz orada hur­ma­lık­lar, üzüm bağ­ları var ettik ve içle­rinde pınar­lar fış­kırt­tık. Bun­ları onla­rın elleri yap­mış değil­dir. Hâlâ şük­ret­me­ye­cek­ler mi?

Bu âyet şöyle de ter­cüme edi­le­bi­lir: Mey­ve­le­rin­den ve kendi elle­ri­nin yap­tık­la­rın­dan yesin­ler diye biz orada hur­ma­lık­lar, üzüm bağ­ları var ettik ve içle­rinde pınar­lar fış­kırt­tık. Hâlâ şük­ret­me­ye­cek­ler mi?

( Ayet 80. ) O, sizin için yeşil ağaç­tan ateş yara­tan­dır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.

Bu âyette, Arap­la­rın “marh” ve “afar” adını ver­dik­leri iki cins ağacı yaş halde iken bir­bi­rine sür­te­rek ateş yak­ma­la­rına işa­ret edilmektedir.

Yasin Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Yasin sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fo­nuna MP3 For­ma­tında ücret­siz 23. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli bedava 23. Cüz indir.

 

2 com