“İhlas”  Samimi Olmak, dinine içten­lik ile Bağ­lan­mak Anlamındadır.

Mekke döne­minde inmiş­tir. 4 ayettir.

Riva­yete Göre ihlas sure­si­nin iniş sebebi:

İhlâs, samimi olmak, dine içten­likle bağ­lan­mak demek­tir. Allah’a bu sûrede anla­tıl­dığı şekilde ina­nan, tev­hit inan­cını tam anla­mıyla benim­se­miş ihlaslı bir mü’min ola­cağı için sûre bu adla anılmaktadır

İhlas Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi  islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr.  Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli ihlas sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

none