“Teb­bet” kuru­sun, kah­rol­sun demek­tir.

Teb­bet sure­si­nin diğer bir adıda Leheb Suresi ola­rak da bilinir.

Mekke döne­minde inmiş­tir. 5 âyettir.

Riva­yete Göre teb­bet sure­si­nin iniş sebebi:

Ebu Leheb, Hz. Pey­gam­be­rin amcası olma­sına rağ­men ona düş­man­lık eden­le­rin en başında geli­yordu. Karısı Ümmü Cemil de bu düş­man­lı­ğında koca­sına katı­lır, hatta zaman zaman dikenli çalı­lar taşı­yıp Hz. Pey­gam­be­rin gele­ceği yol­lara dökerdi. Sûrede, bun­la­rın hem bu düş­man­lık­ları, hem de bu yüz­den uğra­ya­cak­ları azap dile getirilmektedir.

 

 

Teb­bet Suresi; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi  islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr.  Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alınmıştır…Sesli Teb­bet sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

none