“Zari­yat” Tozu­tup savu­ran­lar anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Zari­yat sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 60 âyet­tir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” keli­me­sin­den almış­tır. Zâri­yât, esip savu­ran rüz­gar­lar demek­tir. Sûrede baş­lıca, öldük­ten sonra hesap için top­lanma, inkar­cı­la­rın ahi­rette kar­şı­la­şa­cak­ları azap, mü’minlere veri­lecek müka­fat­lar, Allah’ın var­lı­ğını ve bir­li­ğini gös­te­ren kevni delil­ler konu edilmektedir.

( Ayet 1, 2, 3, 4, 5, 6. ) Tozu­tup savu­ran­lara, ağır­lık taşı­yan­lara, kolay­lıkla akan­lara, iş bölüş­tü­ren­lere andol­sun ki, size vaad olu­nan şey elbette doğ­ru­dur. Hesap ve ceza mut­laka gerçekleşecektir.

Âyet­lerde rüz­gar, bulut­lar, yağ­mur ve bun­lar gibi her türlü hare­ket halinde olan ve taşı­yıp nak­letme fonk­si­yonu bulu­nan tüm var­lık ve tabiat olay­la­rı­nın kainat düze­nin­deki öne­mine ve bunun da öte­sinde, var­lık­lar âle­min­deki sürekli hare­ket­li­lik ve olu­şuma dik­kat çekil­mekte, bütün bun­la­rın ilahî kud­ret tara­fın­dan yöne­til­diği vurgulanmaktadır.

( Ayet 47. ) Göğü kud­re­ti­mizle biz kur­duk ve şüp­he­siz bizim (her şeye) gücü­müz yeter.

Âyet “Göğü kud­re­ti­mizle biz kur­duk ve biz onu geniş­let­mek­te­yiz” şek­linde de ter­cüme edi­le­bi­lir. Bu bakış açısı, modern ast­ro­fi­zikte gün­demde bulu­nan, evre­nin sürekli geniş­le­mekte olduğu görü­şünü desteklemektedir.

Zari­yat Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Zari­yat sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 27. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 27. Cüz indir.

 

none