“Mümi­nun” Mümin­ler anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Mümi­nun sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 118 âyet­tir. Sûre adını, birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” keli­me­sin­den almış­tır. “el-Müminûn”, mü’minler demek­tir. Müş­rik­lere son uyarı nite­li­ğin­deki bu sûrede, mü’minlerin zafere ula­şa­cak­ları, kötü­le­rin cezaya çarp­tı­rı­la­cağı konu edilmektedir.

( Ayet 14, ) Sonra bu az suyu “alaka”

Alaka”, erke­ğin sper­miyle döl­len­miş yumur­ta­dan bir hafta zar­fında olu­şan hücre top­lu­lu­ğu­nun rahim cida­rına ası­lıp gömül­müş şekli demektir.

( Ayet 14, ) haline getir­dik. Ala­kayı da “mudga” yaptık.

Mudga” ceni­nin, üze­rinde diş izle­rini andı­ran şekil­ler taşı­yan henüz uzuv­ları oluş­ma­mış şekli demek­tir. Ceni­nin ana rah­minde geçir­diği evre­ler için ayrıca bakı­nız: Hac sûresi, âyet, 5.

( Ayet 17, ) Andol­sun, biz sizin üze­ri­nizde yedi yol yarattık.

Yedi yol” ifa­desi ile güneş sis­te­minde yer alan, dünya dışın­daki yedi geze­ge­nin yörün­ge­le­rine işa­ret edi­li­yor ola­bi­lir. Bu ifade “gök­teki yedi yıl­dız sis­temi”, “yedi gök taba­kası” diye de açıklanmıştır.

( Ayet 27. ) Bunun üze­rine Nûh’a, “Bizim göze­ti­mi­miz altında ve vah­yi­mize göre o gemiyi yap” diye vah­yet­tik. “Bizim emri­miz gelip de tan­dır kay­na­maya baş­la­yınca, (sular coşup taş­tı­ğında Nûh’a) dedik ki: “Her cins can­lı­dan (erkekli dişili) birer çift, bir de ken­di­leri aley­hinde daha önce hüküm veril­miş olan­lar­dan başka aileni gemiye al ve zul­me­den kim­se­ler hak­kında bana hiç yal­varma! Şüp­he­siz onlar suda boğulacaklardır.”

Aynı olayla ilgili ola­rak bakı­nız: Hûd sûresi, âyet, 40.


Mümi­nün Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Mumi­nun sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 18. Cüz indir.indir mp3 Müminun Suresi Meali Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 18. Cüz indir.indir mp3 Müminun Suresi Meali

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message