“Mümi­nun” Mümin­ler anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Mümi­nun sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 118 âyet­tir. Sûre adını, birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” keli­me­sin­den almış­tır. “el-Müminûn”, mü’minler demek­tir. Müş­rik­lere son uyarı nite­li­ğin­deki bu sûrede, mü’minlerin zafere ula­şa­cak­ları, kötü­le­rin cezaya çarp­tı­rı­la­cağı konu edilmektedir.

( Ayet 14, ) Sonra bu az suyu “alaka”

Alaka”, erke­ğin sper­miyle döl­len­miş yumur­ta­dan bir hafta zar­fında olu­şan hücre top­lu­lu­ğu­nun rahim cida­rına ası­lıp gömül­müş şekli demektir.

( Ayet 14, ) haline getir­dik. Ala­kayı da “mudga” yaptık.

Mudga” ceni­nin, üze­rinde diş izle­rini andı­ran şekil­ler taşı­yan henüz uzuv­ları oluş­ma­mış şekli demek­tir. Ceni­nin ana rah­minde geçir­diği evre­ler için ayrıca bakı­nız: Hac sûresi, âyet, 5.

( Ayet 17, ) Andol­sun, biz sizin üze­ri­nizde yedi yol yarattık.

Yedi yol” ifa­desi ile güneş sis­te­minde yer alan, dünya dışın­daki yedi geze­ge­nin yörün­ge­le­rine işa­ret edi­li­yor ola­bi­lir. Bu ifade “gök­teki yedi yıl­dız sis­temi”, “yedi gök taba­kası” diye de açıklanmıştır.

( Ayet 27. ) Bunun üze­rine Nûh’a, “Bizim göze­ti­mi­miz altında ve vah­yi­mize göre o gemiyi yap” diye vah­yet­tik. “Bizim emri­miz gelip de tan­dır kay­na­maya baş­la­yınca, (sular coşup taş­tı­ğında Nûh’a) dedik ki: “Her cins can­lı­dan (erkekli dişili) birer çift, bir de ken­di­leri aley­hinde daha önce hüküm veril­miş olan­lar­dan başka aileni gemiye al ve zul­me­den kim­se­ler hak­kında bana hiç yal­varma! Şüp­he­siz onlar suda boğulacaklardır.”

Aynı olayla ilgili ola­rak bakı­nız: Hûd sûresi, âyet, 40.


Mümi­nün Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Mumi­nun sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 18. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 18. Cüz indir.

 

One Response to “Müminun Suresi Meali”

  • fatma özrendeci

    SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ;
    KURANI DİNLERKEN LÜTFEN ARAYA REKLAM KOYMAYINIZ. BAŞLARDA VEYA SONLARDA REKLAM OLMASINDA SAKINCA YOK. AMA KURAN İLAHİ BİR HİTAPTIR VE REKLAMLA KESİNTİYE UĞRAMASI DOĞRU DEĞİLDİR. YETKİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives