“Nebe”  Haber anlamındadır..

Riva­yete Göre Nebe sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 40 âyet­tir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” keli­me­sin­den almış­tır. Nebe’, haber demek­tir. Sûrede ölüm ötesi haya­tın var­lı­ğını ispat çer­çe­ve­sinde, kıya­met, öldük­ten sonra dirilme ve hesap için top­lanma konu­la­rına yer verilmektedir.

Nebe Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli Nebe sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives