“Nuh”  Pey­gam­be­rin adıdır..

Riva­yete Göre Nuh sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 28 âyet­tir. Sûrede baş­lıca, Nûh pey­gam­be­rin müca­de­le­leri ve Nûh Tufanı konu edil­mek­te­dir. Sûre, adını konu­sun­dan almıştır.

( Ayet 1. ) “Şöyle dedi­ler: ‘Sakın ilâh­la­rı­nızı bırak­ma­yın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın”.

Vedd, Süvâ’, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr, Nûh Peygamber’in kav­mi­nin tap­tığı put­la­rın adlarıdır.

 

Nuh Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli Nuh sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 29. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 29. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives