“Şuara” Şair­ler anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Suara sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 227 âyet­tir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” keli­me­sin­den almış­tır. “Şu’arâ” şair­ler demek­tir. Sûrede baş­lıca Mûsâ, İbra­him, Nûh, Hûd, Salih ve Şuayb pey­gam­ber­le­rin kıs­sa­ları dile geti­ril­mekte, müş­rik­le­rin, Kur’an’ın vahiy dışı bir kay­nağa dayalı olduğu iddi­ala­rına kar­şı­lık, onun bir vahiy eseri olduğu vur­gu­lan­makta, söz konusu kay­nak­la­rın Kur’an üze­rinde hiç­bir etki­si­nin bulu­na­ma­ya­cağı ifade edilmektedir.

 

( Ayet 1. ) Ta Sin Mim.

Bu harf­lerle ilgili ola­rak Bakara sûre­si­nin ilk âye­ti­nin dip­no­tuna bakınız.

( Ayet 13. ) “Göğ­süm dara­lır. Akıcı konu­şa­mam. Onun için, Hârûn’a da pey­gam­ber­lik ver (ve onu bana yar­dımcı yap).”

Hz. Mûsâ’nın Firavun’a gön­de­ril­me­siyle ilgili ola­rak ayrıca bakı­nız: Tâ-Hâ sûresi, âyet, 24–31; Kasas sûresi, âyet, 34.

( Ayet 21. ) “Siz­den kork­tu­ğum için de hemen ara­nız­dan kaç­tım. Der­ken, Rab­bim bana hüküm ve hik­met bah­şetti de beni pey­gam­ber­ler­den kıldı.”

Hz.Mûsâ’nın iste­me­ye­rek adam öldür­mesi ile ilgili ola­rak bakı­nız: Kasas sûresi, âyet, 15–16.

( Ayet 22. ) “Senin başıma kak­tı­ğın bu nimet (ger­çekte) İsra­ilo­ğul­la­rını köleleştirmen(in neticesi)dir.”

Fira­vun, İsra­ilo­ğul­la­rı­nın erkek çocuk­la­rı­nın öldü­rül­me­sini emret­miş, Hz. Mûsâ’nın annesi de çocu­ğunu ölüm­den kur­tar­mak için onu bir sepet içinde Nil neh­rine bırak­mıştı. Fira­vun ailesi onu bulup saraya getir­miş ve Mûsâ orada Firavun’un hima­ye­sinde yetiş­mişti. (Bakı­nız: Bakara, sûresi, âyet, 49; Kasas sûresi, âyet, 7–12.) Şâyet Fira­vun İsra­ilo­ğul­la­rına köle muame­lesi ede­rek onla­rın erkek çocuk­la­rını öldü­rü­yor olma­saydı, Mûsâ da Firavun’un hima­ye­sine gir­me­yecek ve “nimet” diye tak­dim edi­len bu durum doğ­ma­ya­caktı. Kısaca, Fira­vun Mûsâ’ya bir nimette bulun­ma­mış, aslında ona zulmetmiştir.

( Ayet 33. )  Elini koy­nun­dan çıkardı, bir de ne gör­sün­ler, bakan­lara bem­be­yaz olmuş.

Bu mucize ile ilgili ola­rak bakı­nız: A’râf sûresi, âyet, 108; Kasas sûresi, âyet, 32.

( Ayet 173. ) Onla­rın üze­rine bir yağ­mur (gibi taş) yağ­dır­dık. (Baş­la­rına gele­cek­ler konu­sunda) uya­rı­lan­la­rın yağ­muru ne kadar da kötü idi!

Aynı olay için bakı­nız: Neml sûresi, âyet, 58.

( Ayet 189. ) Onlar Şuayb’ı yalan­la­dı­lar. Der­ken gölge günü­nün azabı onları yaka­ladı. Şüp­he­siz o, büyük bir günün azabı idi.

Tef­sir bil­gin­le­ri­nin açık­la­ma­sına göre Şu’ayb pey­gam­be­rin kavmi yedi gün şid­detli bir sıcağa maruz kal­mış, evle­rinde nefes ala­maz hale gel­miş­lerdi. İşte böyle bir durumda gökte siyah bir bulut belir­miş, onlar da biraz rahat­la­mak için bu bulu­tun göl­ge­sinde top­lan­mış­lardı. Sonra bu bulut ateş olup üzer­le­rine inmiş ve onları yok etmişti.

( Ayet 200. ) İşte böy­lece biz onu (Kur’an’ı) suç­lu­la­rın kal­bine soktuk.

Bu âyet­teki “kalp”, A’raf sûresi 179. âyette de olduğu gibi, düşünce ve idrak mer­kezi anla­mın­da­dır. Buna göre Kur’an’ın müş­rik­le­rin kal­bine sokul­ması, kendi dil­leri ile onu anla­ma­la­rına imkan sağ­lan­ması demektir.

( Ayet 225, 2256. )  Gör­mez misin ki onlar, her vadide şaş­kın şaş­kın dola­şır­lar ve yap­ma­dık­ları şey­leri söylerler.

Âyette, hiciv şiir­leri yaza­rak Kur’an’ı ve İslâm’ı kara­la­maya çalı­şan müş­rik şair­ler, bir son­raki âyette ise onla­rın bu sal­dı­rı­la­rına yine şiir yoluyla cevap veren müs­lü­man şair­ler kast edilmektedir.

Şuara Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Suara sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 19. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 19. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives