“Şura” Toplu dene­tim anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Şura sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 53 âyet­tir. Sûre, adını 38. âyette geçen “Şûrâ” keli­me­sin­den almış­tır. Şûrâ danışma demek­tir. Sûrede baş­lıca müs­lü­man­la­rın işle­rini kendi ara­la­rında danışma yoluyla yürüt­tük­leri, ayrıca kainatta Allah’ın bir­li­ğini gös­te­ren delil­ler ve kıya­met günü­nün hal­leri konu edilmektedir.

( Ayet 2. ) ‘Ayn Sîn Kâf

Bu harf­lerle ilgili ola­rak Bakara sûre­si­nin ilk âye­ti­nin dip­no­tuna bakınız.

( Ayet 11. ) O, gök­leri ve yeri yara­tan­dır. Size ken­di­niz­den eşler, hay­van­lar­dan da (ken­di­le­rine) eşler yarat­mış­tır. Bu sûretle sizi üre­ti­yor. Onun ben­zeri hiç­bir şey yok­tur. O, hak­kıyla işi­ten­dir, hak­kıyla görendir.

Âye­tin bu kısmı, “kendi türü­nüz­den…” şek­linde de ter­cüme edilebilir.

( Ayet 17. ) Allah, hak ola­rak Kitab’ı ve mizanı indi­ren­dir. Sen nere­den bile­cek­sin belki de o saat (kıya­met) yakındır.

Mizan ölçü demek­tir. Burada bu kelime ile haya­tı­mı­zın temel ölçüsü olan İslam kastedilmektedir.

Şura Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Şura sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fo­nuna MP3 For­ma­tında ücret­siz 25. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli bedava 25. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives