“Tek­vir”  Büküp dürme anlamındadır..

Riva­yete Göre Tek­vir sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 29 âyet­tir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küv­vi­ret” fiili­nin mas­ta­rın­dan almış­tır. Tek­vîr, dür­mek demek­tir. Sûrede baş­lıca, kıya­met, vahiy ve pey­gam­ber­lik konu­ları ele alınmaktadır.

( Ayet 4. ) Gebe deve­ler salı­ve­ril­diği zaman.

Kur’an’ın ilk hitap ettiği top­lumda gebe deve­ler en kıy­metli mal­lardı ve onlara göz­leri gibi bakar­lardı. Âyette Kıya­met günü­nün deh­şeti içinde insan­la­rın en kıy­metli mal­la­rın­dan bile vaz­ge­çip ter­ke­de­cek­leri ger­çe­ğine işa­ret edilmektedir.

( Ayet 7. )Ruh­lar (beden­lerle) eşleş­ti­ril­diği zaman.

Bu âyet “Nefis­ler eşleş­ti­ril­diği (iyi­ler iyi­lerle, kötü­ler kötü­lerle bir araya geti­ril­diği) zaman” şek­linde de meâllendirilebilir.

Tek­vir Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den kay­nak gös­te­ri­lip alın­mış­tır. Sesli Tek­vir sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fonu için MP3 For­ma­tında ücret­siz 30. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli For­matta bedava 30. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives