“Zümer” Grup anlamındadır..

Tef­sir Riva­yete Göre Zümer sure­si­nin iniş sebebi:

Mekke döne­minde inmiş­tir. 75 âyet­tir. Sûre, adını 71 ve 73. âyet­lerde geçen “Zümer” keli­me­sin­den almış­tır. Zümer; züm­re­ler, grup­lar demek­tir. Sûrede baş­lıca, gök­lerde ve yerde Allah’ın bir­li­ğini gös­te­ren delil­ler, mü’minlerin cen­nete, kâfir­le­rin cehen­neme sevk edi­le­cek­leri konu edil­mekte; kul­lar, ölüm gelip çat­ma­dan Allah’a yönel­meye çağrılmaktadır.

( Ayet 6, ) O, sizi bir tek nefis­ten yarattı. Sonra ondan.

Bura­daki “ondan” ifa­desi, “onun türün­den” şek­linde de anlaşılabilir.

( Ayet 6, ) eşini var etti. Sizin için hay­van­lar­dan (erkek ve dişi ola­rak) sekiz eş yarattı.

Âyette sözü edi­len hay­van­la­rın neler olduğu konu­sunda En’am sûre­si­nin 143 ve 144. âyet­le­rine bakınız.

( Ayet 24. ) Kıya­met günü kötü azaba karşı yüzüyle koru­nan kimse4, (o gün) azap­tan emin olan kimse gibi midir? Zalim­lere, “Kazan­dık­la­rı­nızı tadın” denir.

Âyette, azaba uğra­ya­cak olan­la­rın azap­tan sakınma konu­sunda çare­le­ri­nin bulun­ma­dığı anla­tıl­mak­ta­dır. Bir teh­li­keyle karşı kar­şıya kalan insan, her şey­den evvel tüm imkan­la­rıyla yüzünü sakı­nır. Yüzünü sakın­ma­ya­cak bir duruma gel­mişse çaresi tüken­miş demek­tir. Ahi­rette azaba uğra­ya­cak kim­se­nin önce­likle koru­ya­cağı yüzünü, korunma aracı ola­rak kul­la­na­cak olması, onun tüm çare­le­ri­nin tüken­miş ola­ca­ğını ifade etmektedir.

( Ayet 29. ) Allah, bir­bi­riyle çeki­şen ortak sahip­leri bulu­nan bir (köle) adam ile, yal­nızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. Bu iki ada­mın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah’a mah­sus­tur. Hayır, onla­rın çoğu bilmiyorlar.

Âyette, Allah’ın bir­liği müş­rik Arap­la­rın gün­lük haya­tın­dan bir örnekle ispat edil­mek­te­dir. Şöyle ki: Köle üze­rin­deki ortak­lar­dan her birisi ona bir iş koş­ması halinde köle bun­lar­dan hiç­bi­rini yapa­ma­ya­cak ve işler karı­şa­cak­tır. Oysa tek sahibi olan köle ken­di­sine başka emre­den olma­ya­cağı için işini düzenli ola­rak yapıp biti­rir. Tıpkı bunun gibi Allah bir­den fazla olsaydı, kaina­tın düzeni bozu­lurdu. Burada bir örnek ola­rak anla­tı­lan bu haki­kat, “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilah­lar olsaydı, kesin­likle iki­si­nin de düzeni bozul­muş git­mişti…” (Enbiya sûresi, 22) âye­tinde açıkça ifade edilmiştir.

Zümer Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üni­ver­si­tesi islam Hukuku öğre­tim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır. Sesli Zümer sure­sini mp3 for­ma­tında Cep tele­fo­nu­nuza indi­re­bi­lir ayrıca Görün­tülü vide­osunu da bedava bil­gi­sa­ya­rı­nıza indirebilirsiniz. Cep Tele­fo­nuna MP3 For­ma­tında ücret­siz 24. Cüz indir. Bil­gi­sa­yar için kali­teli bedava 24. Cüz indir.

 

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Kur'an-ı Kerim Mealini Nüzul (Vahiy , indiriliş) Sırasına göre Tek Seferde Eksiksiz Dinle.

Gelişmiş Rastgele Yazılar

Tags

Archives